+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW OLIVER RICHART & ASSOCIATES S.L.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oliver Richart & Associates S.L.z siedzibą w Walencji, pod adresem: Calle Correos 13, 4, 7, 46 002 Walencja, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Walencji, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem B053 85 547.

Z Administratorem możesz kontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, lub pod adresem email: info@oliverrichart.com

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a)       wykonania usług oferowanych w serwisach Oliver Richart & Associates S.L. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja decyzja o skorzystaniu z usługi dostępnej w serwisie, w związku z czym, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania usługi lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o wykonanie takiej usługi;

b)       zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych w serwisach Oliver Richart & Associates S.L.i usług z tym związanych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na optymalizacji świadczonych usług i funkcjonowania naszych serwisów;

c)        marketingu bezpośredniego produktów lub usług Oliver Richart & Associates za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Oliver Richart & Associates, polegający na poinformowaniu Ciebie o naszej ofercie oraz Twoja zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, informacje takie dostarczą Ci również nasi współpracownicy. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;

d)       podczas korzystania z usług oferowanych w serwisach Oliver Richart & Associates S.L. (w tym, z funkcjonalności serwisów umożliwiających kontaktowanie się z Ogłoszeniodawcami), możesz dobrowolnie podać swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, jakie sam uznasz za właściwe. Administrator zbiera wszelkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas korzystania z funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach. Administrator zbiera również informacje o urządzeniach, z których korzystasz; Twojej lokalizacji; szczegółach logowania i wykorzystywanych przeglądarkach internetowych; Twojej aktywności w naszych serwisach. Twoje preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i Polityką Cookies. Dane te zbieramy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych serwisów i najwyższej jakości oferowanych usług; przeciwdziałania potencjalnym naruszeniom regulaminu zarówno przez użytkowników, jak i Ogłoszeniodawców; oraz zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości przyjaznego i efektywnego korzystania z serwisów. Dane dotyczące lokalizacji oraz Twojej aktywności w serwisach są ponadto podstawą oferowania Ci usług, które możliwie najpełniej odpowiadałyby Twoim potrzebom i preferencjom;

e)       podając nam swój numer telefonu lub adres email w związku z korzystaniem z usług oferowanych w serwisach Oliver Richart & Associates S.L. wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych usługach – w szczególności takich, które pomogą Ci w korzystaniu z dostępnych funkcjonalności – drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. 

3. Informacja o odbiorcach danych 

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Oliver Richart & Associates S.L. usługi wsparcia teleinformatycznego, niezbędne do funkcjonowania naszych serwisów oraz zapewnienia ich najwyższej jakości.  Podmioty te działają jako podwykonawcy Oliver Richart & Associates S.L. i nie są uprawnione do przetwarzania Twoich danych dla własnych celów.  

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych, Twoje dane kontaktowe przekażemy również naszym współpracownikom, w celu przedstawienia Ci informacji o ich usługach lub ofercie.

Z zastrzeżeniem powyżej podanych przypadków, Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

Dane są przekazywane do naszych współpracowników w Hiszpanii i w Polsce.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy Twoje dane oraz ich treści.

4. Okres przechowywania danych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania usługi, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usługi. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (w szczególności, na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową), Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości naszych usług lub w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższych celach.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)       prawo wycofania zgody na przetwarzania danych – przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,

b)       prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii Twoich danych,

c)        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,

d)       prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f)        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług),

g)       prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy info@oliverrichart.com lub pisemny na adres Administratora.

W przypadku wykonywania przez Ciebie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu; data i treść zgłoszonego przez Ciebie żądania; data i sposób jego rozpoznania, zostaną przez nas zarejestrowane w celu wykazania zgodności realizacji praw osób, których dane dotyczą, z obowiązującymi przepisami oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na ewentualne pytania. Administratorem tych danych jest Oliver Richart & Associates S.L. Wyżej wymienione dane, będą przez nas przetwarzane przez do momentu, w którym zdecydujesz pisemnie wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych. W celu realizacji wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, prosimy o kontakt e-mailowy info@oliverrichart.com lub pisemny na adres Administratora.

6. Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi. 

×

WhatsApp Chat

× LiveChat